U Kolombanu su pronađeni ostaci antičkog i ranog srednjovjekovnog naseljavanja, među kojima se ističu ostaci ranosrednjovjekovne Crkvice sv. Kolombana.

Danas se u selu, na najvišoj točki grebena između Hrvatina i Kolombanom, nalazi Crkva sv. Bride. Datirana je u 19. stoljeće i ima pravokutnu lađu, prezbiterij i nizak zvonik.

Uz groblje u Lovranu nalazi se Kapela sv. Mihaela.