U selu je otkriveno arheološko nalazište sv. Sebastjan, prapovijesno gradište s antičkim i ranosrednjovjekovnim nalazima, među kojima se ističu ruševine Crkve sv. Boštjana (Sebastijana).