Istrske destinacije, ki se promovirajo pod blagovno znamko Love Istria, prek javnega natečaja iščejo nov logotip.

Na natečaj se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki (s.p.) ter samozaposleni v kulturi, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet natečaja, vsak prijavitelj pa lahko na natečaju sodeluje z največ tremi predlogi logotipa.

Pri izdelavi in oblikovanju predloga grafičnega znaka (logotipa) je treba upoštevati geografske, naravne, kulturne in zgodovinske značilnosti destinacije slovenska Istra, celovitost in povezljivost z drugimi logotipi in možnost uporabe na različnih komunikacijskih, promocijskih in označevalnih sredstvih.

Prispele predloge bo obravnavala strokovna ocenjevalna komisija, ki jo bodo sestavljali po dva predstavnika iz vsake destinacije in en predstavnik Slovenske turistične organizacije (STO).

Najboljše predloge bodo denarno nagradili, najboljši oziroma zmagovalni predlog pa bo obenem osnova za izdelavo celostne grafične podobe destinacije. Izdelavo CGP bodo izbranemu izvajalcu dodatno poravnali v skladu s ponudbo, ki jo bo prijavitelj priložil prijavi na natečaj.

Vsi zainteresirani za sodelovanje lahko svoje predloge grafičnega znaka (logotipa) z obrazložitvijo in drugimi zahtevanimi prilogami posredujejo po elektronski pošti na elektronski naslov info@visitankaran.si z zadevo »LOGOTIP DESTINACIJE LOVE ISTRIA«. Zadnji rok za oddajo prijav je 10. december 2019 (do 12. ure).

Dokumentacija natečaja je dosegljiva na spletnih straneh MOK, www.koper.si, spletni strani Občine Ankaran, www.obcina-ankaran.si, TZ Portorož, www.portoroz.si, in TZ Izola, www.visitizola.com.

Dodatna pojasnila in informacije dobite na elektronskem naslovu info@visitankaran.si ali na telefonski številki 05/665-30-32.

Foto: Jaka Ivančič