Zeleni značaj destinacije se odraža in uresničuje tudi v sklopu Zelene sheme slovenskega turizma. Koper je leta 2018 prejel srebrni znak Slovenia Green Destination, ki velja za mednarodno priznano oceno kakovosti in trajnosti ter obenem zavezo k zeleni prihodnosti. Leta 2021 pa so ob ponovni presoji ocene trajnosti destinaciji podelili okoljski znak Slovenia Green Destination Gold.

 

Posebne oziroma edinstvene naravne vrednote, ki pomembno vplivajo na zeleni značaj destinacije so:

  • Naravni rezervat Škocjanski zatok na prehodu iz mesta na koprsko podeželje, ki velja za največje polslano močvirje v Sloveniji in zavarovano ter ekološko pomembno območje.
Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info
  • Kraški rob oziroma pokrajina, kjer se kraška planota spusti v flišno pokrajino slovenske Istre. To območje zaznamujejo izjemna živalska in rastlinska raznovrstnost ter naravno plezališče.
Foto: Ubald Trnkoczy
  • Dolina reke Rižane, ki velja za najbolj vodnato reko koprskega zaledja in pomemben vir pitne vode.
Foto: Jaka Ivančič
  • Gričevnato zaledje Kopra, ki ga zaznamuje privlačna pokrajina z bogato ponudbo aktivnosti za preživljanje prostega časa.

Foto: Jaka Ivančič

  • Dolina reke Dragonje, ki jo je izoblikovala reka s svojimi pritoki in jo zaznamujejo slikoviti slapovi, na pobočjih oljčni nasadi, vinogradi in sredozemsko rastje.
Foto: Jaka Ivančič
  • Morje z obalo, ki ga zaznamujejo kopalna območja in območja za rekracijo in aktivno preživljanje prostega časa.

Foto: Jaka Ivančič

Tudi sicer je trajnostni turizem ena od ključnih strateških točk vizije razvoja turizma v destinaciji Koper. Mestna občina Koper zato ozavešča in motivira turistične ponudnike v občini za uvajanje trajnostnih poslovnih modelov, pridobitev okoljskih certifikatov in razvoj zelenih inovativnih produktov.  Eden od teh je zagotovo trajnostno naravnan produkt – Istrski zajtrk. Kot primer inovativnih rešitev na področju trajnostnega turizma pa so Hiške slovenske Istre v Truškah, ki so prejele znak Slovenia Green Accomodation.

Destinacija Koper skrb za zdravje in boljšo kakovost življenja uresničuje tudi v sklopu projekta Koper zdravo mesto.

In medtem ko je zeleno podeželje Kopra prepleteno s številnimi tematskimi kolesarskimi in peš potmi, ob katerih lahko obiskovalci po bliže spoznajo istrsko kulturo, kulinariko in lokalne prebivalce skozi vse leto, se v mestu pod krošnjami dreves v drevoredih, v parkih in ob obali sprehajalci lahko spočijejo ob morskem zraku in občudovanju modrine morja.

Tudi mesto v svojem osrčju skriva skrivnostne vrtove, ki se obiskovalcem običajno enkrat v letu odprejo v sklopu prireditve Odprti vrtovi Kopra.

Foto: Jaka Ivančič

 

Koper Green Destination

Ključni osnovni dokumenti:

Prijava za pridobitev znaka Slovenia Green_Destination 2017 (1)
Prijava_za_pridobitev_znaka_Slovenia_Green_Destination 2017 (2)
Sklep o imenovanju zelenega koordinatorja in Zelene ekipe 2017
Sklep o imenovanju Zelene ekipe 2018 (sprememba)
Zelena politika slovenskega turizma 2017
Zaveza Mestne občine Koper k trajnostnemu razvoju zmanjševanja vplivov na okolje 2021
Zelena zaveza slovenskega turizma 2021

Ključni trajnostni dokumenti:

Osnovni trajnostni dokumenti

Poročilo o stanju okolja_v Mestni občini Koper za leto 2019
Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025
Občinski program varstva okolja v Mestni občini Koper_2021-2025
Kazalniki trajnostnega razvoja v Mestni občini Koper 2006-2020
Trajnostna urbana strategija mesta Koper 2030
Regionalni_razvojni_program_regije_Istra_Brkini_Kras_za_obdobje_2021-2027
Razvojni načrt javnega podjetja Marjetica Koper d.o.o. za obdobje 2017-2020
Določitev območij varstva pred hrupom in prireditvenih prostorov v Mestni občini Koper 2011
Katalog nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Koper
Narava-Povzetek pripravljen na podlagi Občinskega programa varstva okolja MOK – Poročila o stanju okolja (2014)
Strategija Koper-pametno mesto_2015
Trajnostno poročilo 2021

 

Energija in podnebje

Lokalni energetski koncept Mestne občine Koper 2013 (končno poročilo)
Mreža javnih polnilnih postaj za električna vozila v Kopru (strokovna podlaga)
Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe – SECAP 1. del Osnovna evidenca emisij za Mestno občino Koper
Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe – SECAP 2. del Analiza ranljivosti in tveganja zaradi podnebnih sprememb za občino Koper
Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe – SECAP 3. del Akcijski načrt za Mestno občino Koper
Akcijski načrt za trajnostno energijo Mestne občine Koper

Promet

Celostna prometna strategija Mestne občine Koper
Vizija razvoja športne in rekreacijsko turistične infrastrukture in storitev v Mestni občini Koper
Multimodalna_shema_trajnostne mobilnosti v obalnem pasu
Zasnova javnih električnih prevoznih sredstev v historičnem mestnem jedru Kopra (Strokovna podlaga)
Nizkoogljični transport na destinacijah za križarjenje
Upravljanje dostave na območju mestnega središča Koper

Ostalo

Seznam znakov, ki jih priznava zelena shema slovenskega turizma 2021
Priročnik za ozelenjevanje občinskega proračuna

 

Dosežki:

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih 2018
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih 2019
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih 2020
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih 2021
Priznanje TOP 100
Predlog akcijskega načrta za trajnostni razvoj turizma v Kopru – na podlagi priporočil v okviru ocenjevanja za znak “Green destination”
Zelena shema – Poročilo kazalnikov
Vabilo na posvet »Priložnosti in izzivi zelenih destinacij«
Vabilo na posvet »Spodbujanje turističnih ponudnikov za razvoj trajnostnih modelov – priložnosti in izzivi trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Koper«
Prejete nagrade Mestne občine Koper 2021
Pitna voda in okoljsko odgovorno ravnanje z vodo (dopis_ponudnikom_turističnih_namestitev)

 

Zelene iskrice (za nastanitvene ponudnike)

ISKRICE SLO JEZIK-vzorec
ISKRICE IT JEZIK-vzorec
ISKRICE ANG JEZIK-vzorec
ISKRICE ŠPA JEZIK-vzorec
ISKRICE NIZ JEZIK-vzorec

 

Analiza anket obiskovalcev turistične destinacije Koper za leto 2021
Analiza anket prebivalcev Mestne občine Koper za leto 2021
Analiza ankete turističnega gospodarstva destinacije Koper za leto 2021

MOK_porocilo_trajnostni kazalniki_2021