Študentski svet UP PEF vabi na interaktivno predavanje Vloga mediacije v šoli v sredo, 8. januarja 2020, ob 17.30  v predavalnico P1 (UP PEF, I. nadstropje, Cankarjeva 5, Koper).

V šolskem prostoru nemalokrat prihaja do konfliktov in sporov, ki so tudi sicer sestavni del življenja slehernega človeka. Uporabo in poučevanje metod njihovega razreševanja in obvladovanja lahko tako razumemo kot enega izmed bistvenih nalog šole, ki pripravlja učence na samostojno življenje. Za reševanje sporov in konfliktov se tudi na šolskem polju čedalje pogosteje poseže po metodi mediacije, ki posledično spreminja tudi šolsko kulturo in šolsko klimo ter počasi gradi novo kulturo odnosov.

Vabljeni na brezplačno predavanje, na katerem bo predstavljena mediacija, kot metoda reševanja sporov in njena vloga v šolskem prostoru. Izvajalki Martina Kovačič Kuzmić in dr. Jurka Lepičnik Vodopivec z UP PEF bosta udeležence seznanili tudi z rezultati raziskave o prisotnosti mediacije na šolskem polju na štirih izbranih osnovnih šolah v slovenski Obalni regiji in kako se lahko pristope, tehnike in načela mediacije vključuje v sodobne vzgojno-izobraževalne procese v šoli. Razprava bo tekla tudi o vlogi šole pri procesu oblikovanja nove kulture odnosov ter umeščenosti mediacije in njenih možnosti za nadaljnjo pronicanje v vzgojno-izobraževalni proces s ciljem postati njegov sestavni del.